Home > Onze Aanpak

Een professionele en persoonlijk werkwijze

Kosten berekenen en projecten binnen budget realiseren, betekent voor ons het hele plaatje zien, zodat alle elementen in het geheel afgewogen kunnen worden.

Liefst zitten we als kostendeskundige daarom al vroeg in het traject aan tafel, zodat we op basis daarvan kunnen meedenken in slimme ontwerpkeuzes. Om niets aan het toeval over te laten, doen we in onze begrotingen geen aannames aan de hand van referentiegetallen. We rekenen met helder omschreven vorm- en technische factoren die als uitgangspunt dienen voor verdere adviezen en gesprekken. Ook brengen we steeds de afwijkingen ten opzichte van de fase ervoor in beeld. Verder geven we in iedere planfase inzicht in de interactie tussen de bouwkosten, installatiekosten en desgewenst exploitatiekosten om tot de beste levensduurkostenafweging te komen. Zo werken we in nauwe samenwerking met alle partijen binnen het bouwteam toe naar een technische omschrijving en begroting die financiële uitdagingen helder maakt. Geen toeval.

01

Programma van eisen

Voorspellend vermogen? Geen toeval.
Zijn de geformuleerde wensen en eisen realistisch haalbaar binnen het gestelde budget? In het haalbaarheidsonderzoek brengen we - nog vóórdat er keuzes in ontwerp zijn gemaakt - in kaart of het vastgestelde Programma van Eisen (PVE) realistisch is. Én hoe de haalbaarheid van het project gewaarborgd kan worden. Aan de hand van de ruimtelijke en/of functionele eisen van het project stellen we een kostenplan op dat als leidraad dient om de opdrachtgever en het ontwerpteam vroegtijdig inzicht te geven in de kosten. In dit plan nemen we ook de installatiekosten mee en leggen we een berekening voor van de capaciteiten. Rekening houdend met marktwerking, doorlooptijd en budgetteringskeuzen brengen we tevens een advies uit ten aanzien van een slimme kostenplanning voor het totale project.

02

Structuurontwerp

Haalbaar op hoofdlijnen? Geen toeval.
Aan de hand van de eerste schetsen en de omschrijving van de architect, stellen we een elementenbegroting op. We rekenen hierbij niet met referentiegetallen, maar benoemen vorm- en technische factoren concreet om zaken inhoudelijk bespreekbaar te maken en binnen het ontwerpteam gefundeerde kostenafwegingen te maken. Waar nodig kunnen we de kostenimpact van alternatieve keuzes in deze fase snel doorrekenen. Indien wenselijk begroten wij ook de exploitatiekosten (onderhoudskosten en/of energiekosten) om afwegingen over de levensduur van het project te kunnen maken.

03

Voorlopig ontwerp

Financiële risico’s uitsluiten? Geen toeval.
In de VO-fase kunnen we de bouw- en gebouwkosten een stap verder detailleren op basis van tekeningen en beschrijvende informatie van het ontwerp. De eerste principedetails liggen op tafel, evenals de eerste ideeën van de architect over de materialisatie. Met het ontwerpteam gaan we in gesprek over de aanvullende uitgangspunten, verduidelijkingen en keuzes, om de financiële gevolgen en kritische uitdagingen van ontwerpkeuzes en materiaaltoepassingen inzichtelijk te maken. Waar nodig kunnen we varianten doorberekenen en wanneer specifieke delen van het ontwerp beter uitgewerkt raken (zoals gevels, funderingsoplossingen en draagstructuur) stellen we desgewenst tussen begrotingen op. De belangrijkste uitgangspunten voor de installatie zijn bepaald, zodat we ook op dat vlak advies kunnen uitbrengen met betrekking tot kostenimplicaties.

04

Definitief ontwerp

Gestroomlijnde samenwerking? Geen toeval.
Aan het eind van deze fase mogen er geen verrassingen meer zijn. Alle tekeningen, detailleringen, materiaal- en installatiekeuzes zijn definitief. We brengen de kostenconsequenties van al deze gedetailleerde keuzes duidelijk in beeld en een prognose van het aanbestedingsresultaat kan worden verwerkt. Nu is het zaak om overzicht te blijven houden, zodat het mogelijk is om in detail te blijven sturen. Bijvoorbeeld bij het uitwerken van de afwerkingen en/of de terugkoppeling van het gebruikersoverleg. Tussentijdse begrotingen bewijzen hun waarde in deze fase. In het DO houden we natuurlijk de eerder uitgerekende energie- en onderhoudsbegrotingen in de gaten en verfijnen we deze aan de hand van de meest recente informatie.

05

Technisch ontwerp

Controle tot in detail? Geen toeval.
Er bestaan geen losse eindjes meer, alles is vastgelegd in bestek en tekeningen. De kosten van het kleinste detail worden in deze fase beschreven, op basis van de (zeer) gedetailleerde bestekinformatie (merken, specificaties, kleuren, types, afmetingen en diktes).

Voordat we tot prijs en contractvorming overgaan, toetsen we alle onderdelen uit de begroting aan de laatst bekende prijsinformatie en geven we aan binnen welke bandbreedte wij de winnende inschrijver verwachten: de aanbestedingsprognose.

06

Prijs en
contractvorming

Realisatie binnen verwachtingen? Geen toeval.
In deze fase zullen wij de aannemersbegroting(en) beoordelen en vergelijken met onze eigen begroting om tot een aanbeveling te komen. We controleren de begroting op prijzen en hoeveelheden. Waar wij risico’s zien voor de opdrachtgever, brengen wij deze in beeld.

Waar zitten verschillen? Zowel te hoge (budgetplafond) als te lage cijfers (uitwerkingsrisico) krijgen onze aandacht. Op basis hiervan en vanuit een verificatiegesprek of -besprekingen met de aannemer, komen we tot een analyse en conclusies.

Spreek vandaag nog direct met een van onze adviseurs

Blijf op de hoogte van al het laatste nieuws, artikelen en updates!